Maison

Záruka

Záručné podmienky

Spoločnosť ABS Automatic Entrance s. r. o poskytuje ako predávajúci kupujúcemu záruku akosti na dodaný tovar a služby v zmysle príslušných ustanovení zákona 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a nasledujúcich Záručných a reklamačných podmienok.

V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Výrobky pod značkou DITEC predávané spoločnosťou ABS Automatic Entrance s. r. o.., ponúkajú štandardne 12-mesačnú záruku, ktorú je možné predĺžiť zmluvou o údržbe maximálne na 5 rokov pre rezidenčné produkty a maximálne 2 roky pre priemyselné produkty.

Je nevyhnutnou podmienkou predĺženej záručnej doby, aby údržbu vykonával odborný predajca alebo predajca s certifikátom DITEC v nasledujúcich intervaloch:

Pre rodinné domy: najmenej každých 12 mesiacov

Pre obytné domy s bytovými jednotkami: minimálne každých 6 mesiacov

(OBBI, PWR, ARC, FACIL, CUBIC, CROSS5-8, Neos)

Pre pohony priemyselných brán a závorov: minimálne každých 6 mesiacov

(QIK-CROSS18-19-30)

Pre pohony automaticky posuvných a krídlových dverí: minimálne 6 mesiacov

(REX, VALOR, WEL, SPRINT, DAB105-DAB205)

Pre priemyselné rýchlobežné brány z PVC: minimálne každých 6 mesiacov

(Inteligentné, sektorové, dopravné)

Pre priemyselné sekčné brány: minimálne každých 6 mesiacov

(LISABON)

Na potvrdenie platnosti záruky musí servisná spoločnosť viesť zoznam údržby a servisov, ktorý musí byť predložený k nahliadnutiu  spoločnosti ABS Automatic Entrance s. r. o.!

Pokyny na údržbu a prevádzku pre skupiny výrobkov a záznamy o údržbe si môžete stiahnuť tu!

Predĺžená záruka:

Ak sú produkty uvedené nižšie inštalované a udržiavané kvalifikovanými predajcami a oficiálnymi predajcami značky DITEC, záručná doba sa predlžuje na 60 mesiacov:

Automatický systém pohonov pre krídlové brány: OBBI, PWR25, PWR35, PWR50, ARC, FACIL, CUBIC

Automatický systém pohonov pre posuvné brány: Neos300, Neos400, Neos600

Automatický systém pohonov pre garážové brány: TOP603H, TOP903H

Všetky záležitosti ohľadne záruky a záručnej doby (prípadne spätnú kúpu produktu) vždy vybavuje náš profesionálny servis.

V prípade reklamácie mimo záručnej doby alebo záruky na žiadosť zákazníka môžu byť výrobky našou spoločnosťou spätne odkúpené v hodnote nákupu.

Na inštaláciu a nastavenie zariadení sa nevzťahujú povinné záručne opravy. K tomu sa zaväzujeme v objednávke zákazníka za osobitný poplatok.

Záruka a reklamácia je možné uplatniť …………………………………………………………. Otváracia doba prevádzky Pondelok – Piatok od 0:00 do 00:00.

Pri zakúpení dielov alebo príslušenstva neposkytujeme žiadnu záruku za poruchy a vady vzniknuté  nekompatibilitou týkajúce sa produktov iných ako DITEC.

Zákazník ako konečný spotrebiteľ si uplatňuje záruku u odborného a zmluvného poskytovateľa inštalácie výrobkov DITEC, vyznačením začiatku doby záruky na identifikačnom štítku výrobku, faktúre a záručnom liste.

Absencia identifikačného štítku, faktúry na daný výrobok, poškodenia alebo akékoľvek neoprávnené opravy a zásahy, vymazania, prepisu alebo zadania nepravdivých údajov v dokumentoch vedie k úplnej strate záruky.

Používateľ môže uplatniť svoju záručnú reklamáciu pomocou zapečatenej záručnej karty poskytnutej inštalatérom pri montáži a inštalácii..

V prípade poškodenia záručného listu alebo akékoľvek následné opravy (neoprávnené), vymazanie, prepisovanie alebo zadanie nepravdivých údajov v dokumentoch týkajúcich sa záruky vedie k neplatnosti a strate záruky!

Ďalšie dôvody straty záruky:

– Poškodenie následku požiaru alebo elektrického skratu, praskliny, trhliny alebo iné viditeľné fyzické alebo mechanické poškodenie produktu.

– Nesprávne a neoprávnené použitie a používanie.

– Mechanické alebo elektrické záťaže presahujúce parametre uvedené v popise výrobku, použitie a používanie na iné účely, na ktorý je výrobok určený

– Nesprávne uskladnenie a manipulácia s výrobkom

– Vonkajšie vplyvy (oheň, voda, nenormálne vplyvy prostredia)

– Inštalačné, opravné a montážne práce na produkte nevykonávala osoba s príslušným oprávnením na jeho vykonávanie, ale tretia strana alebo zákazník.

– Porucha v dôsledku vonkajších udalostí počas prepravy, manipulácie alebo prevádzky.

– Pokus o opravu zo strany nekvalifikovanej osoby

– Poškodenie z nepozornosti, alebo úmyselné poškodenie

– Prirodzené opotrebenie, alebo zanedbanie údržby (viď súčiastky podliehajúce opotrebeniu)

– Zabudovanie súčiastok alebo doplnkov cudzieho pôvodu

Nezáručné vady.

– Problémy s nezlučiteľnosťou a nekompatibilitou

– Prirodzené opotrebenie

Ak je výrobok opravený, záručná doba sa predĺži o čas strávený v servise, pokiaľ chyba nemala záručný charakter.

Ak sa požaduje, aby bol výrobok opravený, lehota na opravu je 30 pracovných dní, ktorá nezahŕňa dátum odoslania. Pri opravách dlhších ako 30 dní bude výrobok na žiadosť zákazníka vymenený.

Naša spoločnosť môže produkt odovzdaný na opravu uskladniť bezplatne 30 dní, potom si účtujeme poplatok za uskladnenie.

Podľa zákona 513/1991 Zb Obchodný zákonník je naša spoločnosť povinná postarať sa o dodávateľský a opravárenský servis po dobu ….. rokov.

Ak oprava odhalí, že chyba nespadá pod záruku, naša spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať aktuálny servisný poplatok.

Poplatok za servis v interiéri na mieste:……………….EUR + DPH / hod

Poplatok za servis v exteriéri na mieste:……………….EUR + DPH / osoba / hod

Inšpekčný poplatok:………………..EUR + DPH / kus

Poplatok za výjazd …………..EUR / km + DPH (minimálne …………… EUR + DPH / výjazd)

Stiahnutie: Záručné podmienky